Práceme informar da recente aprobación e publicación das seguintes normas:

 

 

 

 

 

Lémbrase tamén que pode consultarse a recentemente aprobada modificación da LOU no seguinte enderezo:

http://www.usc.es/estaticos/normativa/pdf/loumodif.pdf

 

Atentamente,

Isabel García-Rodeja Gayoso

Secretaria Xeral

 

 

Antes de imprimir este correo electrónico pense ben se é preciso facelo: O medioambiente é cousa de todos.

Isabel García-Rodeja Gayoso
Secretaria xeral
Universidade de Santiago de Compostela
 
Colexio de San Xerome - Praza do Obradoiro s/n
15782 Santiago de Compostela
 
Tel. 981572702 / 981 563 100 ext. 11038
Fax. 981 574 944